Privacybeleid | Eliss

Privacy beleid

Eliss –  eenmanszaak (Kamer van Koophandelnummer: 76123634).
Gebruiker – De consument, wie de online webshop www.Eliss.nl bezoekt en gebruikt.
Website – www.Eliss.nl 1 BEDRIJFSGEGEVENS
1.1 Eliss kun je bereiken  via e-mail info@Eliss.nl
1.2 Eliss is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder het nummer 76123634. 2 DE OVEREENKOMST
2.1 Een overeenkomst tussen Eliss en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door Eliss op haalbaarheid is beoordeeld.
2.2 Eliss behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
2.3 Eliss is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling achteraf of een Creditcard. Op basis van deze controle kan Eliss een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren. Bij grotere bedragen kan Eliss als voorwaarde stellen, dat de bestelling onder rembours wordt verzonden. Eliss betaald in dit geval de rembourskosten.
2.4 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aflevering van het goed.
3 TOEPASSELIJKHEID
3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de gebruiker tijdens het gebruik van de website www.Eliss.nl.
3.2 Door een bestelling  te plaatsen, aanvaardt de gebruiker de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
3.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Eliss behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
3.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Eliss erkend. 4 BESTELPROCES
4.1 Een bestelling kan worden geplaatst door een product of dienst te selecteren en vervolgens te klikken op ‘IN WINKELMAND’. Zo wordt het artikel in de winkelmand geplaatst. Om de bestelling te plaatsen dien je op het tassymbool te klikken, gevolgd door de knop ‘AFREKENEN’.
Er verschijnt zo een overzicht van de bestelling, inclusief prijs. Als de gebruiker akkoord gaat met de bestelling, kan de gebruiker doorgaan naar het betalingsproces door op de knop ‘DOORGAAN NAAR AFREKENEN’ te klikken. Voordat de bestelling definitief geplaatst kan worden zijn er drie mogelijkheden. De gebruiker kan inloggen op zijn account. Als de gebruiker nog geen account heeft, kan de gebruiker een account aanmaken. Het is ook mogelijk om een bestelling zonder account te plaatsen.
De gebruiker moet een betaalmethode selecteren en de Algemene Voorwaarden accepteren door het vakje aan te vinken. Door op de knop ‘BESTELLING PLAATSEN’ te klikken accepteert de gebruiker de Algemene Voorwaarden. Zodra de betaling is geaccepteerd, ontvangt de gebruiker een bevestiging van de bestelling per mail. Daarnaast wordt de bestelling ook bevestigd op het scherm website.
4.2 Een koopovereenkomst komt tot stand nadat Eliss een orderbevestiging per e-mail heeft verzonden naar het e-mailadres dat door de gebruiker is opgegeven en Eliss de betaling heeft ontvangen.
4.4 Eliss behoudt zich het recht voor om welke bestelling dan ook te weigeren. Eliss behoudt zich ook het recht om elke aankoop (een bestelling die al is geaccepteerd door Eliss) te annuleren in, onder andere de volgende situaties, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade en/of kosten.
• Het artikel is niet beschikbaar/op voorraad. De betalingen wordt (deels)terugbetaald).
• Eliss heeft een gegronde reden(en) om aan te nemen dat de bestelling door wederverkoper(s) is geplaatst.
• Eliss heeft alle redenen om aan te nemen dat de bestelling werd geplaatst door iemand onder de leeftijd van zestien (16) jaar.
• Het artikel is te laag of verkeerd geprijsd.
• Eliss kan de bestelling niet leveren op het door de gebruiker opgegeven adres.
• De factureringsinformatie zoals verstrekt door de gebruiker is onjuist of niet verifieerbaar. De bestelling wordt gemarkeerd door het beveiligingssystemen van Eliss als een “ongebruikelijke bestelling” of een “bestelling die in aanmerking komt voor fraude “
• De bankoverschrijving wordt niet binnen twaalf (12)kalenderdagen na acceptatie van de gebruiker ontvangen. 5 LEVERING
5.1 Bestellingen geplaatst op www.Eliss.nl worden aan de gebruiker geleverd nadat de betaling is ontvangen. Eliss streeft ernaar om de bestelling te leveren binnen vier (4) werkdagen, gerekend vanaf de dag dat de bestelling en betaling beide zijn bevestigd door Eliss aan de gebruiker.
5.2 Levering van Eliss naar Gebruiker vindt plaats op het afleveradres dat door Gebruiker wordt verstrekt.
5.3 Aan de leveringsplicht van Eliss zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Eliss geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
5.4 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
5.5 In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal Eliss bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
5.6 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
6 WIJZIGING VAN ADRES EN / OF VERHUIZING
6.1 Gebruiker dient Eliss tijdig op de hoogte te stellen van elke wijziging van het adres en/of verhuizing. Als de gebruiker een adreswijziging en/of verhuizing niet meldt, is dit geheel voor rekening en risico van de gebruiker. Tot het moment dat Eliss een adreswijziging en / of kennisgeving van verhuizing heeft ontvangen, wordt de Gebruiker geacht zich te bevinden op het adres zoals aangegeven door de Gebruiker bij plaatsing van de bestelling en blijft de Gebruiker aansprakelijk voor het Artikel besteld door de Gebruiker en afgeleverd aan Gebruiker door Eliss te allen tijde.
6.2 Gebruiker betaalt de bestelling door voorafgaande betaling via een van de ondersteunde betaalmethoden die zijn aangegeven: Paypal, IDEAL of betaling bij afhalen (afhalen enkel in overleg).
6.3 De prijzen die op de www.Eliss.nl en/of in advertenties worden vermeld, kunnen zonder voorafgaande aankondiging door Eliss worden gewijzigd. De prijzen vermeld in de orderbevestiging op het door Gebruiker verstrekte e-mailadres zoals vermeld in Artikel 4.3 is bindend. Als de prijzen vermeld in de orderbevestiging hoger zijn dan de prijzen op de Website, heeft de Gebruiker het recht om het Contract van Verkoop te ontbinden gedurende een periode van zeven (7) werkdagen.
6.5 Hoewel www.Eliss.nl met zorg is samengesteld, is het mogelijk dat de prijsinformatie onjuist is. Eliss is niet gebonden aan een aanbieding en behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren in geval van onjuiste prijsstelling zoals vermeld in Artikel 4.4. 7 ONTBINDING & RETOURZENDING
7.1 Gezien de producten van Eliss gepersonaliseerd zijn kan het product niet retour gezonden worden. De diensten van Eliss kunnen gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen na aankoop worden geannuleerd.
8 AFWIJKINGEN
8.1 Eliss kan niet garanderen dat de kleur, de afmeting en / of de tekst van het Artikel zoals weergegeven op de Website exact overeenkomt met het Artikel zoals door Eliss aan de Gebruiker geleverd. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Eliss gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
8.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
8.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
8.4 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.
9PRIVACY
9.1 De persoonlijke gegevens zoals door Gebruiker verstrekt voor het plaatsen van een bestelling worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid.
9.2 Indien u een bestelling plaatst bij Eliss, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Eliss. Eliss houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacy beleid.
9.3 Eliss respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
9.4 Eliss maakt  gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. Zie ons Privacy beleid.
10 INTELLECTUELE EIGENDOM
10.1 Eliss is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Artikel.
10.2 Eigendom van alle door Eliss aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Eliss zolang de afnemer de vorderingen van Eliss uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Eliss wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.3 De door Eliss geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.4 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.5 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Eliss of een door Eliss aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Eliss haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.6 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Eliss zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.7 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Eliss.
11 AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Voor zover toegestaan door de wet, sluit Eliss alle aansprakelijkheid uit voor eventuele schade die Gebruiker lijdt indien het door Gebruiker bestelde Artikel niet beschikbaar en / of niet (op tijd) afgeleverd is.
11.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1, en voor zover toegestaan door de wet, is de aansprakelijkheid van Eliss beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het betreffende Artikel.
11.3 Eliss is geen enkel geval aansprakelijk, voor zover toegestaan door de wet, voor schade of letsel aan producten, dieren of mensen. De verantwoording van het gebruik van producten ligt bij de gebruiker.
11.4 Eliss is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
12 OVERMACHT
12.1 In geval van overmacht heeft Eliss het recht om al haar verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst op te schorten. Een geval van overmacht omvat staking, uitval, ziekte of import / exportverboden bij Eliss of bij door Eliss ingeschakelde derden.
12.2 Ingeval het duidelijk is dat de periode van overmacht langer dan twee maanden zal duren, heeft elk van de partijen het recht om de verkoopovereenkomst te ontbinden zonder de verplichting om enige schadevergoeding te betalen.
12.3 Eliss behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Eliss gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4 Indien Eliss bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
13 GARANTIES
13.1 Eliss garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
13.2 De garantietermijn van Eliss komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Eliss is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
13.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Eliss) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk (via e-mail of briefpost) te melden aan Eliss. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Eliss schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
13.4 Indien klachten van de afnemer door Eliss gegrond worden bevonden, zal Eliss naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Eliss en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Eliss) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Eliss gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Eliss voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
13.5 Eliss is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
13.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Eliss in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Eliss en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
14 VRAGEN EN KLACHTEN
14.1 Voor vragen / informatie kan de gebruiker contact opnemen met de WhatsAppservicedienst op telefoonnummer: +31 (0) 6 57932678 of op het e-mailadres info@Eliss.nl
14.2 In het geval Gebruiker niet tevreden is met het Artikel of met andere producten en / of diensten van Eliss, heeft Gebruiker de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Het klachtenformulier vind je hier.. Dit moet worden gedaan binnen veertien (14) kalenderdagen volgend op de dag waarop de Gebruiker de reden voor het indienen van de klacht heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
15 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
15.1 Op de Algemene Voorwaarden en de Verkoopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Eliss en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zuid Holland kennis, tenzij Eliss er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. Alle geschillen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden en de Verkoopovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, Nederland.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.Eliss.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

Eliss. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om je een zo goed mogelijke ervaring te geven op onze website. Eliss . zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van kritieke processen om de website en het proces draaiende te houden.

Wanneer je een programma bij ons bestelt willen wij niet dat iemand er met jouw persoonsgegevens vandoor gaat. Daarom doen we er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.
Eliss  slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database en wij geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Om je bestelling zo goed mogelijk te verwerken, hebben we wel eerst jouw gegevens nodig.

Eliss verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– IP-adres

Eliss  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief op basis van het gerechtvaardigd belang namelijk een commercieel belang
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren op basis van het vitale belang
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten op basis van het gerechtvaardigd belang namelijk een commercieel belang
– Om goederen en diensten bij je af te leveren op basis van het vitale belang
- Eliss analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten, informatie en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Dit doen we op basis van het gerechtvaardigd belang namelijk een commercieel belang
– Eliss, verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte op basis van de grondslag overeenkomst

Eliss, neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eliss) tussen zit.

Eliss , bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mocht je bij ons een product hebben gekocht dan zijn wij wettelijk verplicht om je factuurgegevens minimaal 7 jaar te bewaren.

Eliss , deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Eliss blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Eliss , gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Eliss , gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eliss, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eliss.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Eliss wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Levering en uitvoering

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Eliss
Telefoonnummer: +31657932678
Contact: info@eliss.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig om moeten gaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt dat hierbij gehanteerd kan worden, is dat u als consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat ook in een winkel zou mogen doen.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.